Skolans studeranderättsliga standard m fl


Nedan hittar du skolans studeranderättsliga standard samt följande dokument:

2020 Regler angående närvaro på Skeppsholmens folkhögskola
180619 Personuppgiftshantering (GDPR)
180517 Värdegrund – Skeppsholmens folkhögskola
191015 Alkohol/drogpolicy 
191205 Likabehandlingsplan inkl jämställdhet
210916 Riktlinjer för Hållbarhet & miljö.docx

=== SKOLANS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD ===

Uppdaterad 2018, 2019, beslutad av styrelsen 20190604.

Skolans studeranderättsliga standard beskriver den studerandes rättigheter och skyldigheter på Skeppsholmens folkhögskola.

Innehåll i skolans studeranderättsliga standard:
Allmänna principer
Information
Antagning
Intyg, behörigheter, omdömen
CSN
Studeranderåd
Utvärdering och kvalitetsarbete
Rättssäkerhet och möjlighet att överklaga beslut
Disciplinära åtgärder
Tillgänglighet och rätt till individuellt stöd
Avgifter och försäkringsskydd

Bilaga

Allmänna principer
Kursdeltagare på Skeppsholmens folkhögskola ska mötas av en öppen demokratisk studiemiljö. De villkor och regler som omgärdar studierna ska vara väl kända. Tydlig information ska ges innan studierna påbörjas och vid kursstart. Om skolan inte följer utlovade åtaganden eller om det uppstår andra problem kring studierna kan deltagarna vända sig till sin mentor för att få information eller till rektorn för att få sin sak prövad.

Information
Den studeranderättsliga standarden, policydokument och information kring kursernas utformning ska finnas tillgängliga på skolans hemsida. Informationen ska struktureras så att den blir lättillgänglig och samlad. De kursdeltagare som antas till skolan ska ha en fyllig skriftlig information om studierna. Muntlig information ges vid – antagningsintervjuer, – introduktionsvecka vid kursstart, – vid uppföljande mentorssamtal. Det ska finnas en checklista till stöd för lärare och andra informationsansvariga i detta arbete. Checklistan uppdateras årligen.

Antagning
Skeppsholmens folkhögskola följer de rekommendationer som Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har utarbetat. Dokumentet heter ”Antagning och urval till folkhögskola”.

Allmän kurs erbjuder profiler med olika inriktningar och grundläggande behörighet för högskolestudier, fortsatt bildning och brett kulturperspektiv.                                                     På båtbyggarkursen eftersträvas en blandning av personer med erfarenhet av träarbete och mer oerfarna. En jämn könsfördelning eftersträvas. På musikkursen eftersträvas en så stor mångfald som möjligt vad gäller musikalisk erfarenhet, instrument etc. Målet är att lägga en grund för dynamik i ensemblespelet som är kursens profil. Antagningsintervjuer för ovanstående kurser genomförs. Skrivarkursen halvdistans: Urval efter inlämnade skrivprov som visar viss fallenhet för skrivande. En blandning av erfarenheter, intressen och ambitioner eftersträvas.

Närvaro, intyg, behörigheter och omdömen
För att erhålla intyg på genomförda studier krävs aktiv närvaro och att uppgifterna är fullgjorda. Målsättningen är att alla deltagare siktar mot 100% närvaro. Närvaro lägre än 85% kan påverka studieresultaten negativt och de fortsatta studierna på skolan. Vid en något lägre närvaro kan individuell prövning ske om det finns särskilda skäl för att ändå erhålla fullständigt intyg. Sådan bedömning görs gemensamt av rektor, kurator/syv och lärarlaget kring kursen.

Grundläggande behörighet från folkhögskola
Grundläggande behörighet som intygas på folkhögskola innefattar dels ett omfattningskrav som gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska motsvara 3 år på gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett innehållskrav som gäller kunskaper som motsvarar 10 specificerade kurser.

Generella omfattningskrav
Grundläggande behörighet till högskolestudier har den som vid folkhögskola fullgjort – en treårig utbildning, – en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan, – en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller – en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Innehållskrav
Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 gymnasiala kurser; Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Historia 1a1

Vad som gäller i övrigt för att erhålla intyg framgår av skriftlig och muntlig information som ges i respektive kurs och som finns tillgänglig på skolans hemsida. På Folkbildningsrådets hemsida finns en detaljerad beskrivning av vad som gäller för folkhögskolans intyg och omdömen. Varje kursdeltagare får under sina studier löpande återkoppling. Om kursdeltagare riskerar att inte uppnå kraven för intyg ska detta på ett tidigt stadium kommuniceras i mentorssamtal (eller motsvarande på särskilda kurser). För mer information, se Anvisningar för folkhögskolans studieomdöme från Folkbildningsrådet.

CSN
Kursdeltagare med studiehjälp eller studiemedel från CSN ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad om CSN-regler. Skolan ansvarar för olika typer av registrering (antagning, avbrott, studieresultat) till CSN. För mer information, se www.csn.se.

Studeranderåd
Skolan stöder och uppmuntrar att kursdeltagare organiserar sina intressen i studeranderådet. Representanter för studeranderådet inbjuds att delta i arbetsgrupper, personalmöte, skyddskommitté och till Föreningen Skeppsholmens folkhögskolas styrelsemöten.

Utvärdering och kvalitetsarbete
Kursdeltagares synpunkter på studierna och ev förbättringsåtgärder ska aktivt efterfrågas av skolan. Det görs genom utvärderingar och systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsrapport framställs årligen där bland annat synpunkter från utvärderingar sammanställs och åtgärder presenteras.

Rättssäkerhet och möjlighet att överklaga beslut
På skolan fattas det beslut som kan få långtgående konsekvenser för den enskilde kursdeltagaren. Rättssäkerhet i beslutsfattandet uppnås genom att:
• Det på så många områden som möjligt ska finnas utarbetad policy och principer för på vilka grunder beslut fattas. Dessa ska hållas offentliga och kommuniceras med kursdeltagarna. På detta sätt minimeras risken för godtycklig behandling av kursdeltagare. Policydokumenten finns på skolans hemsida.
• Insyn från kursdeltagare där beslut fattas. Representanter för kursdeltagare ska bjudas in att delta i styrelsemöten, personalmöten samt andra aktuella forum.
• Möjlighet att bli hörd innan beslut fattas
• Möjlighet att överklaga. I följande frågor gäller

Ärende beslutas av/överklagas till:
Antagning Lärare/Rektor
Varning, Avstängning, Avskiljning Rektor/Styrelsen
Omdöme Omdömesmöte/Rektor
Behörighetsgivning/Intyg Lärare/Rektor
Arbetsinsatser/krav i kursen Lärare/Rektor
Ledigheter > fem dagar/studieuppehåll Rektor/Styrelsen
Avvikelser från studeranderättslig standard – Styrelse/Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Kursdeltagare som är missnöjd med kvaliteten på undervisningen eller personalens arbetsinsats kan påverka situationen genom att:

• påtala sin mening till den man är missnöjd med och skapa en dialog
• ta upp synpunkten i klassrådet och i studeranderådet
• vända sig till rektor som utreder och fattar beslut
• uttrycka sitt missnöje i skolans utvärderingssystem

Överklagande av omdömet skall inlämnas, med motivering till rektor, inom utsatt tid (senast måndag 29/5 2023 kl 17.00 med motivering och hänvisning till kriterier). Sista datum för överklagande fastställs vid det första omdömesmötet för den aktuella terminen. Processen för att göra en omdömesöverklagan och tidsgränsen för att inkomma med överklagan informerar mentor/studieyrkesvägledaren om.

Disciplinära åtgärder – varning, avstängning, avskiljande
Disciplinära åtgärder gentemot enskild kursdeltagare är varning, avstängning och avskiljande.
Varning, innebär att regelbrott påtalas men att kursdeltagaren kan fortsätta vistas på skolan.
Avstängning, innebär att kursdeltagaren förbjuds att delta i skolans verksamhet tills utredning skett.
Avskiljande, innebär att kursdeltagaren mister sin plats på utbildningen. Vid brottslig handling som utgör ett hot mot andra eller allvarligt strider mot skolans värdegrund, avstängs kursdeltagare med omedelbar verkan. Polisanmälan görs vanligtvis. Exempel på brottsliga handlingar är: stölder, langning av droger och droganvändning, hets mot folkgrupp och användande av skolans datorer för spridande av olagligt material. Avstängning på sådana grunder beslutas av rektor och leder oftast till avskiljande.

Varning och avstängning kan också användas om kursdeltagare trakasserar eller kränker eller på annat sätt visar respektlöshet mot andra. Avstängning med omedelbar verkan kan också ske om kursdeltagare bryter mot säkerhetsföreskrifter, t ex i skolans verkstäder eller vid seglingar. Beslut om detta tas av den lärare som ansvarar för den aktuella aktiviteten, av rektor eller av huvudskyddsombud. Sådan avstängning är temporär och ska anmälas till rektor. Om beteendet upprepas eller om det finns särskilda skäl att anta att kursdeltagaren utgör en säkerhetsrisk kan rektor besluta om avskiljande.

Utöver brottsliga handlingar och brott mot säkerhetsföreskrifter kan även följande beteenden leda till varning, avstängning eller avskiljning:
• Kursdeltagare uppträder på sådant sätt att studieprocessen i en studiegrupp allvarligt störs.
• Kursdeltagare gör upprepade brott mot skolans ordningsregler och värdegrund
• Kursdeltagare missköter studierna grovt, t ex en hög frånvaro utan giltig anledning.

Hantering av disciplinärt ärende
Ett disciplinärt ärende anmäls alltid till rektor som tillsammans med berörda lärare och kursansvarig lärare organiserar utredningsarbetet när ett disciplinärt ärende öppnas. En plan för processen skapas. Rektor leder detta arbete. Aktiv dialog förs med kursdeltagaren/kursdeltagarna för att reda ut omständigheterna och för att föra ett samtal om konsekvenserna.

Processen dokumenteras fortlöpande av rektor och lärare t ex i form av minnesanteckningar, PM och protokoll. När utredningen är klar, fattar rektor beslut om varning, avstängning, avskiljning eller annan lämplig åtgärd och meddelar kursdeltagaren detta beslut. Av beslutet ska framgå motivering varför en viss påföljd är aktuell. Anmälda ärenden ska behandlas skyndsamt. Rektors beslut kan överklagas till styrelsen inom två veckor från beslutsdatum. Under den tiden får kursdeltagaren inte vistas på skolan.

Tillgänglighet och rätt till individuellt stöd.
På grund av lokalernas utformning är våra långa kurser inte tillgängliga för personer med nedsatt rörelsefunktion. Skolan arbetar generellt med relativt små undervisningsgrupper och hög lärartäthet. Det finns därmed möjligheter att anpassa uppgifter och studietakt till individuella behov. Utöver detta erbjuder skolan:

• Tillgång till kurator som kan hjälpa till att slussa vidare för psykosocialt stöd.
• Extra stöd i svenska, engelska och matematik vid behov.
• Extra förstärkningsinsatser till personer med nedsatt funktion utifrån individuell prövning.

Avgifter och försäkringsskydd
Undervisningen är avgiftsfri i skolans statsbidragsberättigade kurser. Det innebär att skolan inte har rätt att ta betalt för lärarkostnader, lokaler och administration. Däremot kan skolan ta ut en förbrukningsavgift som ska täcka specificerade kostnader för förbrukningsmaterial. Vilka kostnader som är förknippade med att delta i kursen ska vara kända för deltagarna vid kursstart. För alla våra långa terminskurser tar vi ut en avgift för att täcka kostnader för:

• Luncher för alla vid kursstart och terminsavslutningar.
• Kopiering av skolarbeten
• Fri tillgång till internet
• Olycksfallsförsäkring under skoltid
• Tillgång till kurslitteratur i gruppuppsättning (ej bibliotek)
• Profilering segling – drivmedel och annan förbrukning.
• Delar av kostnader vid studieresor

I båtbyggarkursen tar skolan därutöver ut en avgift för obligatorisk studieresa. Deltagarna i båtbyggarkursen ska bekosta egna arbetskläder. I musikkursen tar skolan ut en avgift för noter och liknande som skolan bekostar. Deltagarna i musikkursen ska hålla med eget personligt huvudinstrument. Instrument för ensemblespel bekostas av skolan. Deltagarna i alla kurser förväntas att i förekommande fall bekosta personliga läromedel som böcker, miniräknare etc samt inträden till museer samt mindre resekostnader i samband med studiebesök. Om den sammanlagda insatsen för detta beräknas överskrida 5 000:- per läsår ska lärare tydligt annonsera detta vid intervjuer och kursstart.

Obligatoriska studieresor som medför kostnader ska vara kända vid kursstart. Om kursgrupp beslutar om resor under pågående läsår ska alla deltagare vara överens om den tillkommande kostnaden. Möjligheten att fullfölja sina studier får inte förhindras på grund av tillkommande oförutsedda kostnader. Skolan har försäkringsskydd för deltagarna. Försäkringen gäller även vid olycksfallsskada som drabbar kursdeltagare vid skol- och veckoslutsseglingar.

Bilaga 1 Checklista för information
Nedanstående information finns tillgänglig på hemsidan och i den skriftliga kursinformationen som också ska kommuniceras muntligt , t ex vid intervjuer, kursintroduktion och de första mentorssamtalen.

1. Information innan den studerande är antagen
• Mål med kurserna
• Huvudmannens profil
• Statens syfte
• Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden
• Avgifter och kostnader under studietiden
• Antagningsprinciper och antagningsprocess
• Intyg och behörigheter som utfärdas i kurserna
• Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
• Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning och brister i svenska språket
• Former för studerandeinflytande
• Drogpolicy och övriga villkor för vistelse på skolan

2. Information vid kursstart
• Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
• Kursplan och schema/arbetsplan
• Terminstider och ledigheter
• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
• Frånvaroregler
• Rapporteringssystem till exempelvis CSN
• Vad deltagarna själv ska tillhandahålla t ex litteratur, instrument
• Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
• Etiska regler och ansvar vid användande av internet i folkhögskolans lokaler
• Villkor för avstängning och avskiljande – Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt